คำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ปี 2565

 • 1 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ (Download)
 • 2 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานศูนย์ประสานงานโครงการ อพ.สธ.-มทรส. (Download)
 • 12 แต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งคณบดี (Download)
 • 13 แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายวิชาการและผู้ทรงคุณวุฒิงานประชุมวิชาการนานาชาติ (Download)
 • 18 แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการวันคล้ายวันสถาปนา มทรส. (Download)
 • 19 มอบอำนาจให้ลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงให้บริการทางวิชาการ (Download)
 • 24 ให้บุคคลพ้นจากการดำรงตำแหน่งผู้ช่วยอธิการบดี (Download)
 • 25 แต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งรองคณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Download)
 • 26 แต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งรองคณบดี คณะ บท. (Download)
 • 27 ให้บุคคลพ้นจากการดำรงตำแหน่งรองคณะ คณะ ทอ. (Download)
 • 27 ให้บุคคลพ้นจากตำแหน่งรองคณบดี คณะ ทอ. (Download)
 • 28 แต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยอธิการบดี (Download)
 • 29 ให้บุคคลพ้นจากการดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการ สวพ. (Download)
 • 30 แต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งรองคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ (Download)
 • 31 มอบอำนาจให้รองอธิการบดีปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี (Download)
 • 32 มอบอำนาจให้ผู้ชาวยอธิการบดีปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี (Download)
 • 56 แต่งตั้งคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา (Download)
 • 59 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำของที่ระลึกสำหรับบัณฑิต ประจำปีการศึกษา2565 และ 2563 (Download)
 • 59 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานการวางแผนผังแม่บทด้วยกายภาพ (Download)
 • 61 แต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งรองคณบดี คณะ ทอ. (Download)
 • 62 ให้บุคลพ้นจากการดำรงตำแหน่งหัวหน้าสาขาวิชา คณะ ทอ. (Download)
 • 63 แต่งตั้งคณะกรรมการการจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจำปีงบประมาณ 2565 (Download)
 • 74 แต่งตั้งบุคคลให้ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กองส่งเสริมคุณภาพ (Download)
 • 93 แต่งตั้งบุคคลให้รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงานคณบดี คณะศิลปศาสตร์ (Download)
 • 104 แต่งตั้งอนุกรรมการจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตรฯ (Download)
 • 105 แต่งตั้งคณะกรรมการฝึกซ้อมย่อย และฝึกซ้อมใหญ่ฯ (Download)
 • 110 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดตั้งวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรม มทรส. (Download)
 • 130 แต่งตั้งบุคคลรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล (Download)
 • 137 แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาหัวหน้าสาขาวิชา คณะ ทอ. (Download)
 • 138 แต่งตั้งคณะกรรมการกฏหมายและระเบียบข้อบังคับ (เพิ่มเติม) (Download)
 • 154 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการทดสอบสมรรถนะด้าน IT ของ นศ. ชั้นปีสุดท้าย (Download)
 • 160 แต่งตั้งคณะกรรมการฝึกซ้อมย่อยพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 3462 ศูนย์อยุธยา (Download)
 • 164 แต่งตั้งบุคคลให้รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงานคณบดี คณะวิทย์ฯ (Download)
 • 169 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา ปี 2564 (Download)
 • 182 แต่งตั้งคณะกรรมการประจำคณะ ทอ. (เพิ่มเติม) (Download)
 • 220 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดประชุมวิชาการนานาชาติ มทรส. ครั้งที่ 2 (Download)
 • 225 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มทรส. (Download)
 • 226 แต่งตั้งคณะกรรมการธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ (Download)
 • 247-251 เรื่องการมอบอำนาจให้ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดี (Download)
 • 271 แต่งตั้งคณะกรรมการฝึกซ้อมย่อยพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 35 (Download)
 • 279 แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการก้าวท้าใจ มทรส. (Download)
 • 280 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำโครงสร้างการแบ่งงานภายในของส่วนราชการฯ ระยะที่ 4 (Download)
 • 282 แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมสำนักงานสีเขียว (Green Office) ประจำปี 2565-2568 (Download)
 • 289 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติผลการศึกษา ปีการศึกษา 2564 (Download)
 • 294 แต่งตั้งหัวหน้าสาขาวิชา คณะ ทอ. (Download)
 • 296 ให้พนักงานมหาวิทยาลัยไปปฏิบัติการวิจัย ณ ต่างประเทศ กลับเข้าปฏิบัติราชการตามเดิม (Download)
 • 325 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ อพ.สธ.ฯ ประจำปีงบประมาณ 2565 (Download)
 • 368 ให้บุคลากรไปช่วยราชการ ราย อ.ชูชาติ (Download)
 • 369 แต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา (Download)
 • 390-392 มอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี (Download)
 • 404 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 1-2565 (Download)
 • 433 มอบอำนาจให้ผู้ช่วยอธิการบดีปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี (Download)
 • 449 แต่งตั้งคณะกรรมการการจัดฝึกอบรมปฏิบัติการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนฯ (Download)
 • 451 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 1-65 ชุดที่ 2 (Download)
 • 513 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้น แบบไม่มีรายได้ (Download)
 • 529 แก้ไขคำสั่ง (Download)
 • 535 แต่งตั้งบุคคลให้รักษาราชการแทน หนง. ผอ. สวส. (Download)
 • 560 มอบอำนาจให้ผู้ช่วยอธิการบดีปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี (Download)
 • 603 แต่งตั้งบุคคลให้รักษาราชการแทนอธิการบดี (Download)
 • 612 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำตารางสอน ปีการศึกษา 2565 (Download)
 • 617 การจ้างพนักงานราชการ ราย น.ส.สุกัญญา นาคแผ่น (Download)
 • 643 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำและการติดตามผลการดำเนินงานแผนกลยุทธ์ทางการเงิน มทรส. (Download)
 • 666 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ออนไลน์ ปี 2565 (Download)
 • 668 แต่งตั้งคณะกรรมการให้คำปรึกษาและกลั่นกรองการจัดทำผลงานทางวิชาการ (Download)
 • 695 แต่งตั้งคระกรรมการขับเคลื่อนโครงการการเข้าสู่มหาวิทยาลัยสีเขียว (Download)
 • 749 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2564 ระดับหลักสูตร คณะ ทอ. (Download)
 • 757 แต่งตั้งคณะกรรมการประจำคณะ ทอ. (Download)
 • 765 แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการการพัฒนาหลักสูตรใหม่และการปรับปรุงหลักสูตรเดิมฯ (Download)
 • 769 แต่งตั้งคณะกรรมการเลือกนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ Lions Clubs international Denmark Youth Camp and Exchange _ Norway (Download)
 • 794 แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 (Download)
 • 849 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการปรับพื้นฐานนักศึกษาใหม่ปี 65 คณะ ทอ. (Download)
 • 2029 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการยกเว้นค่าบำรุงการศึกษาในอัตราเหมาจ่ายฯ (Download)
 • 2098 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา 65 คณะ ทอ. (Download)
 • 2156 แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการแนวทางการจัดหารายได้และบริหารทรัพย์สิน มทรส. (Download)
 • 2189 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติผลการศึกษา ปีการศึกษา 2565 (Download)
 • 2190 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบกลางภาค 1-65 ศูนย์หันตรา (Download)
 • 2240 แต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น ราย น.ส.ศิรดา (Download)
 • 2284 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำระเบียบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา2566 (Download)
 • 2342 แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 (Download)
 • 2354 แต่งตั้งคณะกรรมการต้อนรับรัฐมนตรีฯ (Download)
 • 2413 แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงข้อบังคับ มทรส. ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี (Download)
 • 2429 การจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย ราย อ.บดินทร์ (Download)
 • 2632 แต่งตั้งคณะกรรมการวินัยกลาง ประจำปีการสึกษา 2565 (Download)
 • 2925 แต่งตั้งคระกรรมการจัดทำ ร่าง แผนบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล มทรส. 2566-2570 (Download)
 • 2926 แต่งตั้งคณะกรรมการเลือกสรรกรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ (Download)
 • 2967 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานวิชาการเชิงกลยุทธ์ 2565 (Download)
 • 2991 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการหลักสูตร Premium Course (Download)
 • 3019 แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทยฯ (Download)
 • 3036 และ 3037 แต่งตั้งคณะกรรมการยกร่างข้อบังคับ ระเบียบ มทรส. (Download)
 • 3083 แต่งตั้งคระกรรมการดำเนินการสอบปลายภาค 1-2565 (Download)
 • 3116 แต่งตั้งคณะกรรมการกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ (Download)
 • 3119 แต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งรองคณบดี คณะบริหารธุรกิจฯ (Download)
 • 3124 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (Download)
 • 3150 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจการประเมินผลการศึกษาเบื้องต้น ปี 2565 (Download)
 • 3153 แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการเทดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ (Download)
 • 3175 แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการจัดการศึกษาตามมาตรฐานอุมดมศึกษา 2565 (Download)
 • 3195 แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับนโยบายสหกิจศึกษา (Download)
 • 3212 แต่งตั้งคณะกรรมการการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ ITA ประจำปีงบประมาณ 2566 (Download)
 • 3213 อนุญาตให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาลาออกจากราชการ ราย อ.เรวัต (Download)
 • 3220 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดทำข้อมูลเพื่อเข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาฯ (Download)
 • 3247 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการจัดการความรู้ KF ประจำปีการศึกษา 2565 (Download)
 • 3270 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำ ร่าง แผนบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคล มทรส. 2556-2570 (Download)

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@rmutsb.ac.th

Translate »