คำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ปี 2566

 • 7 แต่งตั้งคณะกรรมการการจัดฝึกอบรมปฏิบัติการงานฐานทรัพยากรท้องถิ่นหลักสูตร การดำเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น (6 งานฐานทรัพยากรท้องถิ่น)(Download)
 • 33 แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการวันคล้ายวันสถาปนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (Download)
 • 34 อนุญาตให้พนักงานราชการลาออกจากการปฏิบัติงาน (Download)
 • 40 แต่งตั้งบุคคลให้ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมคุณภาพ (Download)
 • 74 แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการประกวดผลงานสหกิจศึกษาฯ (Download)
 • 77 แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ (Download)
 • 93 แต่งตั้งคณะกรรมการทำของที่ระลึกสำหรับบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2564 (Download)
 • 115 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (Download)
 • 128 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการยกระดับทักษะด้านพัฒนาบุคลากรระยะเร่งด่วน รองรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย (Download)
 • 131 แต่งตั้งบุคคลรักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล (Download)
 • 138 แต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร (Download)
 • 139 แต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา (Download)
 • 140 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (Download)
 • 141 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีคณะศิลปศาสตร์ (Download)
 • 142 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (Download)
 • 143 เปลี่ยนแปลงคณะกรรมการฝึกซ้อมย่อยรวม และฝึกซ้อมใหญ่พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2564 (Download)
 • 144 เปลี่ยนแปลงรายชื่อคณะอนุกรรมการจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2564 (Download)
 • 152 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการดำเนินงานจัดตั้งวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (Download)
 • 155 เปลี่ยนแปลงคณะกรรมการฝึกซ้อมย่อยรวม และฝึกซ้อมใหญ่พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2564 (Download)
 • 156 เปลี่ยนแปลงรายชื่อคณะอนุกรรมการจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2564 (Download)
 • 160 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2566 (Download)
 • 216 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ประจำศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา (Download)
 • 218 ให้กรรมการประจำคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร พ้นจากตำแหน่ง (Download)
 • 219 แต่งตั้งให้รองอธิการบดีรักษาราชการแทนอธิการบดี (Download)
 • 220 ให้บุคลากรไปช่วยราชการ (Download)
 • 221 แต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนา (Download)
 • 239 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดฝึกอบรมปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน หลักสูตร การดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน (5 องค์ประกอบ) ครั้งที่ 2/2566 (Download)
 • 252 ให้บุคคลพ้นจากการดำรงตำแหน่งหัวหน้าสาขาวิชา คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร (Download)
 • 253 ให้บุคคลพ้นจากการดำรงตำแหน่งหัวหน้าสาขาวิชา คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร (Download)
 • 254 แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาหัวหน้าสาขาวิชา คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร (Download)
 • 262 มอบอำนาจให้หัวหน้าหน่วยงานระดับ คณะ สถาบัน สำนัก ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี (Download)
 • 263 มอบอำนาจให้รองอธิการบดีปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี (Download)
 • 281 แต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาความเหมาะสม ความคุ้มค่า และความเป็นไปได้ของการจัดตั้งโรงพยาบาลสัตว์และการเปิดหลักสูตรที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์ (Download)
 • 283 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดทำข้อมูลเพื่อเข้ารับการประเมินจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก (Download)
 • 289 แต่งตั้งคระกรรมการพิจารณายกเว้นค่าบำรุงการศึกษาในอัตราเหมาจ่าย สำหรับนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่น 2565 (Download)
 • 290 มอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี (Download)
 • 291 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินและคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับเกียรติบัตรรางวัลความประพฤติดี 2566 (Download)
 • 330 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (Download)
 • 336 แต่งตั้งหัวหน้าสาขาวิชาคณะ ทอ. (Download)
 • 357 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการจัดตั้งวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (Download)
 • 361 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานบริหารความเสี่ยง ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (Download)
 • 409 แต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยอธิการบดี (Download)
 • 410 มอบอำนาจให้รองอธิการบดีปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี (Download)
 • 411 มอบอำนาจให้ผู้ช่วยอธิการบดีปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี (Download)
 • 412 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาตรี (Download)
 • 417 ให้บุคคลพ้นจากตำแหน่งผู้ช่วยอธิการบดี (Download)
 • 426 ให้บุคคลพ้นจากการรักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล (Download)
 • 461 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานขับเคลื่อนการพัฒนาเว็บไซต์หน่วยงานภายใน มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ให้สอดคล้องตามเกณฑ์ของ Webometrics  (Download)
 • 473 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2565 ระดับสถาบัน (Download)
 • 478 แต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินการประกวดบทความแนวปฏิบัติทีดี ประจำปีการศึกษา 2565 (Download)
 • 517 แต่งตั้งกรรมการประจำคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร (Download)
 • 529 เปลี่ยนแปลงกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2565 ระดับสถาบัน (Download)
 • 554 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาฤดูร้อน 2565 (Download)
 • 560 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการยกระดับขีดความสามารถด้านเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมก้าวสู่การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ (Download)
 • 562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการปรับพื้นฐานนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 (Download)
 • 601 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา ปีการศึกษา 2566 (Download)
 • 602 คณะกรรมการพิจารณาเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี 2567 (Download)
 • 605 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำ (ร่าง) แผนบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล มทรส. 2566-2570 (Download)
 • 607 แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการบ่อเพาะพัฒนาศักยภาพนักวิจัยสู่การเป็นผู้ผลิตสื่ออย่างสร้างสรรค์ RUS the Content Creators Incubation  (Download)
 • 627 แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการจัดกิจกรรมเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ กิจกรรมที่ 7 วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง (Download)
 • 707 แก้ไขคำสั่งอนุญาตให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาลาออกจากราชการ ราย ผศ.นัยวิท เฉลิมนนท์ (Download)
 • 731 แต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งรองคณบดี คณะศิลปศาสตร์ (Download)
 • 763 แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการกลาง การสรรหาและเลือกสรรพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ และสายสนับสนุน ครั้งที่ 22566 (Download)
 • 764 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดทำระเบียบและประกาศ มทรส. ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา (Download)
 • 833 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ 2566 เพิ่มเติม (Download)
 • 836 แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการมหาวิทยาลัยสีเขียว พ.ศ. 2566 (Download)
 • 844 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา ปีการศึกษา2566 พร้อมรายละเอียดการตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ (Download)
 • 902 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ครั้งที่ 2 (Download)
 • 913 คำสั่งแก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ครั้งที่ 2 2566 (Download)
 • 929 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบกลางภาค ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ประจำศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา (Download)
 • 942 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ครั้งที่ 22566 (เพิ่มเติม) (Download)
 • 1026 แต่งตั้งคณะกรรมการประจำคณะ ทอ. (Download)
 • 1038 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำระเบียบการการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ประจำปี 2567 (Download)
 • 1039 แต่งตั้งคระกรรมการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ประจำปี 2567 (Download)
 • 1086 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสนับสนุนการสร้างศักยภาพสถาบันอุดมศึกษาในการทำงานร่วมกับภาคอุตสาหกรรม ผ่านกลไก Pre Talent Mobility ประจำปี 2566 (Download)
 • 1099 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการการพัฒนาทักษะ Soft Skill ตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ กิจกรรมการอบรมและฝึกปฏิบัติ จิตวิทยาการสื่อสารสำหรับการทำงานในองค์กร (Download)
 • 1120 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติผลการศึกษา ปีการศึกษา 2566 (Download)
 • 1121 แต่งตั้งคณะกรรมการรับรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ปีการศึกษา 2567 (Download)
 • 1137 แต่งตั้งคณะกรรมการการเงินและเจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ครั้งที่ 32566 (Download)
 • 1138 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ครั้งที่ 32566 (Download)
 • 1185 แต่งตั้งคณะกรรมการผลิตรายการ RUS Channel (Download)
 • 1222 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบประเมินผลการศึกษาเบื้องต้น 2566 (Download)
 • 1223 แต่งตั้งคณะกรรรมการดำเนินการสอบปลายภาค ภาค 12566 ศ.หันตรา (Download)
 • 1301 แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการจัดการความรู้ (Chief Executive office CEO) (Download)
 • 1303 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการจัดการความรู้ (Knowledge Facilitator KF) ประจำปีการศึกษา 2566 (Download)
 • 1306 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำของที่ระลึกสำหรับบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2565 (Download)
 • 1310 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานเปิดเผยข้อมูลผลการดำเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาฯ (Download)
 • 1316 พ้นจากตำแหน่งหัวหน้าสาขาวิชา (Download)

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@rmutsb.ac.th

Translate »