คำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ปี 2562

 • 114 แต่งตั้งบุคคลดำรงตำแหน่งคณบดี (Download File)
 • 115 แต่งตั้งบุคคลดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ (Download File)
 • 230-231 แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตามกรอบอัตรากำลังบุคลากรสายสนับสนุน (ปีงบประมาณ 2562-2565) (Download File)
 • 281 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร (Download File)
 • 288 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร (Download File)
 • 290 มอบอำนาจให้รองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดีปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี (Download File)
 • 324 แต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งรองคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร (Download File)
 • 345 แต่งตั้งคณะกรรมการประจำคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร (Download File)
 • 346 แต่งตั้งบุคคลให้ปฏิบัติหน้าที่คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร (หัวหน้างาน) (Download File)
 • 357 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร (Download File)
 • 453 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร (Download File)
 • 464 การจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย (นายธีรพงษ์/นางสาวปวิชญา) (Download File)
 • 525 พนักงานมหาวิทยาลัยสิ้นสุดสัญญาจ้าง (นายณัฐพงษ์) (Download File)
 • 684 อนุญาตให้พนักงานมหาวิทยาลัยลาออกจากราชการ (นางสาวพลอย) (Download File)
 • 731 การจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย (นายวิญญู) (Download File)
 • 1031 มอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีในการลงนามสัญญาเข้าพักอาศัยบ้านพักสวัสดิการ (Download File)
 • 1209 การเปลี่ยนตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย (นางสาวบุษบา / นางสาวศิรดา) (Download File)
 • 1529 การเทียบเคียงสาขาวิชาของผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ (ผศ.พาขวัญ) (Download File)
 • 1541 แต่งตั้งหัวหน้าสาขาวิชาคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร (นางสาวอรุณี) (Download File)
 • 1585 แต่งตั้งคณะกรรมการให้คำปรึกษาและกลั่นกรองการจัดทำผลงานทางวิชาการ (Download File)
 • 1593 แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงแบบประเมินในระบบบริหารทรัพยากรบุคคล (Download File)
 • 1649 ให้บุคคลพ้นจากการปฏิบัติหน้าที่และแต่งตั้งบุคคลให้ปฏิบัติหน้าที่คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร (Download File)
 • 1656 แต่งตั้งบุคคลรักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงานคณบดี (Download File)
 • 1657 แต่งตั้งคณะกรรมการประจำคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร (Download File)

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@rmutsb.ac.th

Translate »