คำสั่งคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ปี 2566

 • 001 แต่งตั้งบุคคลให้รักษาราชการแทนคณบดี (วันที่ 4 มกราคม 2566) (Download File)
 • 014 แต่งตั้งบุคคลให้รักษาราชการแทนคณบดี (วันที่ 10-11 มกราคม 2566) (Download File)
 • 015 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (Download File)
 • 016 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการประกวดออกแบบตราสัญญลักษณ์ ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (Download File)
 • 017 แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2565 (Download File)
 • 018 แต่งตั้งคณะกรรมการทดสอบสมรรถนะทางวิชาชีพของนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 (Download File)
 • 019 แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 (Download File)
 • 024 แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับติดตามและประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ประจำปีการศึกษา 2565 (Download File)
 • 025 แต่งตั้งกรรมการดำเนินงาน THE Impact Ranking (Download File)
 • 035 แต่งตั้งคณะกรรมการการเทียบโอนผลการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 (Download File)
 • 036 แต่งตั้งคณะกรรมการการดำเนินงานจัดพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร กับองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (Download File)
 • 037 แต่งตั้งบุคคลให้รักษาราชการแทนคณบดี (วันที่ 26 มกราคม 2566) (Download File)
 • 039 แต่งตั้งคณะกรรมการรับเงินอุดหนุนส่วนราชการ (Download File)
 • 040 แต่งตั้งบุคคลให้รักษาราชการแทนคณบดี (วันที่ 30 มกราคม 2566) (Download File)
 • 044 อนุญาตให้ลูกจ้างประจำเงินรายได้ลาออก (Download File)
 • 045 แต่งตั้งบุคคลให้รักษาราชการแทนคณบดี (วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566) (Download File)
 • 046 แต่งตั้งบุคคลให้รักษาราชการแทนคณบดี (วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566) (Download File)
 • 047 แต่งตั้งคณะกรรมการฝึกซ้อมย่อยพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 36 ประจำปีการศึกษา 2564 ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา (Download File)
 • 048 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (Download File)
 • 049 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินการทดลองปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัย (Download File)
 • 050 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ประจำปีการศึกษา 2565 (Download File)
 • 051 แต่งตั้งกรรมการดำเนินงานจัดทำข้อมูลเพื่อเข้ารับการประเมินจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก THE Impact Ranking 2024 (Download File)
 • 052 แต่งตั้งคณะกรรมการฝึกซ้อมย่อยพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 36 ประจำปีการศึกษา 2564 ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา (เพิ่มเติม) (Download File)
 • 053 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินการทดลองปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัย (Download File)
 • 054 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการใช้เงินรางวัลหรือค่าตอบแทนงานฟาร์ม คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร (Download File)
 • 055 แต่งตั้งบุคคลให้รักษาราชการแทนคณบดี (วันที่ 15-16 กุมภาพันธ์ 2566) (Download File)
 • 056 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการบริหารจัดการเอกสารการสอบปลายภาค ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2565 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร (Download File)
 • 057 แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับติดตามและประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ และระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2565 (Download File)
 • 058 แต่งตั้งกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2565 (Download File)
 • 059 แต่งตั้งกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2565 (Download File)
 • 061 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร (Download File)
 • 062 แต่งตั้งคณะกรรมการการทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีสุดท้าย ปีการศึกษา 2565 (Download File)
 • 064 แต่งตั้งบุคคลให้รักษาราชการแทนคณบดี (วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566) (Download File)
 • 065 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการอบรมให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาสำหรับนักศึกษา (Download File)
 • 066 แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการทำบุญคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร (Download File)
 • 076 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบคัดเลือกลูกจ้างประจำเงินรายได้ ครั้งที่ 1/2566 (Download File)
 • 087 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการสัมมนาสโมสรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 (Download File)
 • 088 แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการบูรณาการเครือข่ายเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ (Download File)
 • 092 แต่งตั้งผู้ช่วยคณบดี (Download File)
 • 093 มอบอำนาจรองคณบดีปฏิบัติราชการแทน (Download File)
 • 096 แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินโครงการยกระดับทักษะพัฒนาบุคลากรระยะเร่งด่วนรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย (EEC Model Type) (Download File)
 • 097 แต่งตั้งบุคคลให้รักษาราชการแทนคณบดี (วันที่ 14 มีนาคม 2566) (Download File)
 • 098 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาความประพฤติดี ประจำปี 2566(Download File)
 • 101 แต่งตั้งบุคคลให้รักษาราชการแทนคณบดี (วันที่ 19-20 มีนาคม 2566) (Download File)
 • 105 แต่งตั้งบุคคลให้รักษาราชการแทนคณบดี (วันที่ 23 มีนาคม 2566)(Download File)
 • 106 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการส่งเสริมและผลักดันสินค้า U2T สู่ตลาดอย่างยั่งยืน (Download File)
 • 107 แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจภูมิภาค ภาคเอกชน พ.ศ. 2566–2570 ระยะที่ 2 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (Download File)
 • 108 แต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดตั้งโรงพยาบาลสัตว์ และการเปิดหลักสูตรที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์ (Download File)
 • 109 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (Download File)
 • 111 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2566 (Download File)
 • 113 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการส่งเสริมและผลักดันสินค้า U2T สู่ตลาดอย่างยั่งยืน (เพิ่มเติม) (Download File)
 • 114 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร (Download File)
 • 115 แต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินการประกวดแนวปฏิบัติที่ดี (Best practice) (Download File)
 • 116 อนุญาตให้ลูกจ้างประจำเงินรายได้ลาออก (Download File)
 • 118 แต่งตั้งบุคคลให้รักษาราชการแทนคณบดี (วันที่ 22 มิถุนายน – 2 กรกฎาคม 2566) (Download File)
 • 119 แต่งตั้งบุคคลให้รักษาราชการแทนคณบดี (วันที่ 26-30 เมษายน 2566) (Download File)
 • 120 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ประจำปี 2566 (Download File)
 • 122 แต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดตั้งโรงพยาบาลสัตว์ และการเปิดหลักสูตรที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์ เพิ่มเติม (Download File)
 • 123 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำ (Download File)
 • 124 แต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่ในสาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ประจำปีการศึกษา 2566 (Download File)
 • 125 แต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่ในสาขาวิชาพืชศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ประจำปีการศึกษา 2566 (Download File)
 • 126 แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นเพื่อสะสมหน่วยกิตคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร (Download File)
 • 127 แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตร (non-degree)โครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ฯ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร (Download File)
 • 128 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการใช้เงินรางวัลหรือค่าตอบแทนงานฟาร์ม คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร (Download File)
 • 129 แต่งตั้งบุคคลให้รักษาราชการแทนคณบดี (วันที่ 1-2 พฤษภาคม 2566) (Download File)
 • 132 แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการสหกิจศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร (Download File)
 • 133 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาสโมสรนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ประจำปีการศึกษา 2566 (Download File)
 • 147 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร (นายวัชรพล บุญปั้นผล) (Download File)
 • 149 แต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ประจำปีการศึกษา 2566 (Download File)
 • 150 แต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่ในสาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ประจำปีการศึกษา 2566 (Download File)
 • 151 แต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการเลือกสรรกรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ เพิ่มเติม (Download File)
 • 155 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารวงเงินงบประมาณสำหรับการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา กลุ่มที่ 1 ตำแหน่งวิชาการ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร (Download File)
 • 156 แต่งตั้งบุคคลให้รักษาราชการแทนคณบดี (วันที่ 9 พฤษภาคม 2566) (Download File)
 • 182 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการส่งเสริมการทำงานวิจัยสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นโดยใช้หลักการวิธีการดำเนินงานของ GLOBE ประจำปี 2566 (Download File)
 • 183 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการอบรมปลูกผักเคลอย่างไรให้รอด (Download File)
 • 184 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา 2566  (Download File)
 • 185 แต่งตั้งบุคคลให้รักษาราชการแทนคณบดี (วันที่ 19-20 พฤษภาคม 2566) (Download File)
 • 186 แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจภูมิภาค ภาคเอกชน พศ. 2566-2570 ระยะที่ 2 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (เพิ่มเติม) (Download File)
 • 187 แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยคุณธรรม ประจำปีการศึกษา 2566 (Download File)
 • 188 แต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมง คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ประจำปีการศึกษา 2566 (Download File)
 • 189 แต่งตั้งบุคคลให้รักษาราชการแทนคณบดี (วันที่ 25-26 พฤษภาคม 2566) (Download File)

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@rmutsb.ac.th

Translate »