คำสั่งคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ปี 2566

 • 190 แต่งตั้งบุคคลให้รักษาราชการแทนคณบดี (วันที่ 1 มิ.ย. 66) (Download File)
 • 191 แต่งตั้งบุคคลให้รักษาราชการแทนคณบดี (วันที่ 7 มิ.ย. 66) (Download File)
 • 192 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำวารสารเกษตรหันตรา ประจำปีงบประมาณ 2566 (Download File)
 • 193 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการส่งเสริมการทำงานวิจัย สิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นโดยใช้หลักการวิธีการดำเนินงานของ GLOBE ประจำปี 2566 เพิ่มเติม  (Download File)
 • 234 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการอบรมทำขนมทองม้วนผักและผลไม้ (Download File)
 • 275 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกลยุทธ์การพัฒนามหาวิทยาลัยภายใต้ 5 เสาหลัก เสาที่ 3 ด้าน Retrofit & Prototype (Download File)
 • 276 แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2566 รอบที่ 2 รับตรงทั่วไป (Download File)
 • 277 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ (Download File)
 • 281 แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนวัตกรจิตอาสา ประจำปีการศึกษา 2566 (Download File)
 • 282 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการปฐมนิเทศนักศึกษา คณะ ทอ. ประจำปีการศึกษา 2566 (Download File)
 • 283 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการอบรมการทำขนมโดนัทจิ๋วและการแต่งหน้ารูปต่างๆ (Download File)
 • 284 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการอบรมการทำขนมกรอบเค็ม (Download File)
 • 297 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการปั้นนักชิม (Download File)
 • 298 แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่ประจำศูนย์เฝ้าระวังการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ (War Room) (Download File)
 • 299 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการโครงการอบรมเทคนิคการถ่ายภาพอาหารและสินค้าในการขายออนไลน์ด้วยโทรศัพท์ smart phone (Download File)
 • 300 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการอบรมการทำบราวนี่ (Download File)
 • 301 แต่งตั้งคณะกรรมการบริการข้อมูลและให้ความช่วยเหลือ (Call Center) หรือบริการสายด่วน (Hotline) (Download File)
 • 302 แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการปาเจราเกษตรอยุธยาบูชาครู ประจำปีการศึกษา 2566 (Download File)
 • 303 แต่งตั้งบุคคลให้รักษาราชการแทนคณบดี (วันที่ 7 ก.ค. 66) (Download File)
 • 304 แต่งตั้งบุคคลให้รักษาราชการแทนคณบดี (วันที่ 12 ก.ค. 66) (Download File)
 • 305 แต่งตั้งบุคคลให้รักษาราชการแทนคณบดี (วันที่ 21 ก.ค. 66) (Download File)
 • 308 แต่งตั้งคณะกรรมตรวจสอบการเบิกจ่ายงบประมาณสโมสรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565  (Download File)
 • 308.1 แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการข้าวรวงใหม่  (Download File)
 • 309 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 แก้ไข (Download File)
 • 310 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการใช้เงินค่าธรรมเนียมหน่วยงานจากการให้บริการทางวิชาการ (Download File)
 • 311 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง คณะ ทอ. กับ สวนผลไม้แม่โสภา (Download File)
 • 316 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2566  (Download File)
 • 322 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร (Download File)
 • 323.1 โครงการหว่านกล้าดำนา (Download File)
 • 324 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการบริหารจัดการเอกสารการสอบกลางภาค ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566 คณะ ทอ. (Download File)
 • 328 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการนวัตกรจิตอาสา (Download File)
 • 329 แต่งตั้งคณะกรรมการทดสอบภาษาอังกฤษ ประจำปีการศึกษา 2566 (Download File)
 • 333 แต่งตั้งบุคคลให้รักษาราชการแทนคณบดี (วันที่ 28 ส.ค. 66) (Download File)
 • 335 แต่งตั้งคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรมหาบัณฑิต 2567 (Download File)
 • 336 ลูกจ้างประจำเงินรายได้สิ้นสุดระยะเวลาการจ้าง (รายนายศิริวัฒน์ จุริโชค) (Download File)
 • 337 แต่งตั้งคณะกรรมการวิพากืหลักสูตร ป.เอก (Download File)
 • 348 แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ความเป็นเลิศด้านเกษตรและอาหารปลอดภัย (Download File)
 • 350 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (นายวรากรณ์ เรือนแก้ว) (Download File)
 • 351 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ คณะ ทอ. (Download File)
 • 352 แต่งตั้งบุคคลให้รักษาราชการแทนคณบดี (วันที่ 6 ก.ย. 66) (Download File)
 • 353 แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรปรัชขญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.) (Download File)
 • 354 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานมุทิตาจิตบุคลากรเกษียณอายุราชการ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ประจำปี 2566 (Download File)
 • 355 แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกนักศึกษาเพชรราชมงคล (Download File)
 • 356 แต่งตั้งคณะกรรมการทดสอบสมรรถนะทางวิชาชีพของนักศึกษา ชั้นปีสุดท้ายระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566 (Download File)
 • 357 แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตร (Non-degree) โครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ฯ คณะ ทอ. (Download File)
 • 358 แต่งตั้งคณะะกรรมการฝึกสอนและควบคุมนักกีฬา (Download File)
 • 360 แต่งตั้งคณะกรรมการร่วมจัดการแข่งขันกีฬาสุวรรณภูมิเกมส์ ครั้งที่ 16 (Download File)
 • 361 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน (Download File)
 • 362 แต่งตั้งผู้ให้การแนะนำ กำกับดูแลการทดลองปฏิบัติงานของผู้ทดลองปฏิบัติงาน (Download File)
 • 363 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินการทดลองปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัย (Download File)
 • 370 แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร ประจำปี 2568 (Download File)
 • 371 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการบริหารจัดการเอกสารการสอบปลายภาค 1/2566 คณะ ทอ.(Download File)
 • 372 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบคัดเลือกลูกจ้างประจำเงินรายได้ ครั้งที่ 2/2566 (Download File)
 • 373 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอบรมการทำขนมอบ (Download File)
 • 374 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำ (Download File)
 • 375 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารวงเงินงบประมาณสำหรับการเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ (Download File)
 • 375.1 แต่งตั้งให้รองคณบดีรักษาราชการแทนหัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร (Download File)
 • 376 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ (Download File)
 • 377 แต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้อ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (Download File)
 • 378 แต่งตั้งบุคคลให้รักษาราชการแทนคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร (Download File)
 • 380 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ (Download File)
 • 381 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร กับ บริษัท เอชจีโรโบติกส์ จำกัด (Download File)
 • 382 แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตร (์Non-degree) โครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ หลักสูตรการพัฒนาผลิตภัณฑ์ กระบวนการผลิต มาตรฐานสู่การรับรองมาตรฐานของวิสาหกิจชุมชนเพื่อการต่อยอดเชิงพาณิชย์ (Download File)
 • 384 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการเลือกตั้งประธานสาขาวิชาและนายกสโมสรนักศึกษา ประจำปี 2567 (Download File)
 • 385 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินการทดลองปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัย (Download File)
 • 386 แต่งตั้งผู้ให้การแนะนำ กำกับดูแลการทดลองปฏิบัติงานของผู้ทดลองปฏิบัติงาน (Download File)
 • 387 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบคัดเลือกลูกจ้างประจำเงินรายได้ ครั้งที่ 3/2566 (Download File)
 • 388 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ (Download File)

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@rmutsb.ac.th

Translate »