คำสั่งคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ปี 2565

 • 011 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษา คณะ ทอ. ประจำปีการศึกษา 2565 (Download File)
 • 012 แต่งตั้งคณะกรรมการการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2564 (Oxford Placement Test) (Download File)
 • 013 แต่งตั้งคณะกรรมการทดสอบสมรรถนะทางวิชาชีพของนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 (Download File)
 • 014 แต่งตั้งคณะกรรมการการเทียบโอนผลการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 (Download File)
 • 015 แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระบบโควตา และระบบรับตรงประจำปีการศึกษา 2565 (Download File)
 • 016 แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระบบกลาง (TCAS) ประจำปีการศึกษา 2565 (Download File)
 • 017 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการจิตอาสา ประจำปีการศึกษา 2564 (Download File)
 • 018 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการทำบุญวันขึ้นปีใหม่ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (Download File)
 • 020 แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการทำบุญขึ้นปีใหม่สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมงประจำปี 2565 (Download File)
 • 021 แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2564 (Download File)
 • 025 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างความรู้พลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ประยุกต์การเกษตร (Download File)
 • 026 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาคณะ ทอ. ประจำปีการศึกษา 2565 (Download File)
 • 027 แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา (ออนไลน์) ปีการศึกษา 2564 (Download File)
 • 028 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ คณะ ทอ. (Download File)
 • 029 รักษาราชการแทนคณบดี (Download File)
 • 030 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานนิทรรศการนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการเกษตร(Zone B2) (Download File)
 • 031 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ 2565 (Download File)
 • 032 แต่งตั้งคณะกรรมการประชาสัมพันธ์เชิงรุก ประจำปีงบประมาณ 2565 (Download File)
 • 033 อนุญาตให้ลูกจ้างประจำเงินรายได้ลาออก (Download File)
 • 034 แต่งตั้งผู้ช่วยคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร (Download File)
 • 035 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตร (Download File)
 • 037 แต่งตั้งบุคคลให้รักษาราชการแทนคณบดี (Download File)
 • 038 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการการส่งเสริมการสร้างความรู้ความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อมโดยใช้หลักการวิธีการดำเนินงานของ GLOBE ประจำปี 2565 (Download File)
 • 039 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (Download File)
 • 040 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบคัดเลือกลูกจ้างประจำเงินรายได้ ครั้งที่ 1-2565 (Download File)
 • 041 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการสัมมนาทางวิทยาศาสตร์การประมง (Download File)
 • 042 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาสโมสรนักศึกษาคณะ ทอ. ประจำปีการศึกษา 2565 (Download File)
 • 046 แต่งตั้งคณะกรรมการประชาสัมพันธ์เชิงรุก ประจำปีงบประมาณ 2565 (เพิ่มเติม) (Download File)
 • 047 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะด้าน (Excellent Center) (Download File)
 • 054 แต่งตั้งบุคคลให้รักษาราชการแทนคณบดี คณะ ทอ. (Download File)
 • 062 แต่งตั้งบุคคลให้รักษาราชการแทนคณบดี คณะ ทอ. (Download File)
 • 066 แต่งตั้งคณะกรรมการฝึกซ้อมย่อยพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 35 ประจำปีการศึกษา 2563 ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา (Download File)
 • 067 แต่งตั้งบุคคลให้รักษาราชการแทนคณบดี คณะ ทอ. (Download File)
 • 068 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการส่งเสริมสำนักงานสีเขียว(Green Office) ปีงบประมาณ 2565 (Download File)
 • 069 การจ้างลูกจ้า (Download File)
 • 074 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ (Download File)
 • 075 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ คณะ ทอ. (Download File)
 • 092 แต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการแนะแนวและประชาสัมพันธ์หลักสูตรเชิงรุกสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะ ทอ ประจำปีการศึกษา 2565 (Download File)
 • 093 แต่งตั้งคณะทำงานการจัดทำหลักสูตรโรงเรียนเตรียมเทคโนโลยีและนวัตกรรม (Download File)
 • 094 แต่งตั้งบุคคลให้รักษาราชการแทนคณบดี คณะ ทอ. (Download File)
 • 095 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินดครงการสัมมนาสโมสรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 (Download File)
 • 096 แต่งตั้งบุคคลให้รักษาราชการแทน คณบดี คณะ ทอ. (Download File)
 • 097 แต่งตั้งบุคคลให้รักษาราชการแทน คณบดี คณะ ทอ. (Download File)
 • 107 แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2566) (Download File)
 • 108 แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2566) (Download File)
 • 113 แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นแบบมีรายได้หลักสูตรการจัดการสุขภาพสัตว์และการเพิ่มผลผลิตปศุสัตว์ (Download File)
 • 114 แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นแบบไม่มีรายได้หลักสูตรการประกวดและตัดสินนกเขาและไก่แจ้นับดอก (Download File)
 • 115 แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นแบบมีรายได้หลักสูตรเทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับ (Download File)
 • 116 แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นแบบมีรายได้หลักสูตรการออกแบบและวางระบบโรงเรือนอัจฉริยะ (Download File)
 • 117 แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นแบบมีรายได้หลักสูตรการแต่งหน้าเค้ก (Download File)
 • 118 แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นแบบไม่มีรายได้หลักสูตรการซ่อมบำรุงเครื่องยนต์เกษตร (Download File)
 • 119 แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นแบบไม่มีรายได้หลักสูตรการการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ (Download File)
 • 120 แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นแบบไม่มีรายได้หลักสูตรระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ (Download File)
 • 121 แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นแบบไม่มีรายได้หลักสูตรการเพาะเลี้ยงปลาสวยงามและอาหารสัตว์น้ำวัยอ่อน (Download File)
 • 131 แต่งตั้งบุคคลให้รักษาราชการแทนคณบดี ทอ. (Download File)
 • 132 แต่งตั้งคณะทำงานโครงการส่งเสริมสำนักงานสีเขียว (Green Office) (Download File)
 • 133 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการใช้เงินรางวัลหรือค่าตอบแทนงานฟาร์ม (Download File)
 • 134 แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลงานฟาร์ม (Download File)
 • 135 แต่งตั้งบุคคลให้รักษาราชการแทนคณบดี ทอ. (Download File)
 • 136 แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศนักศึกษาฝึกงานภายนอกภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2564 (Download File)
 • 137 แต่งตั้งบุคคลให้รักษาราชการแทนคณบดี ทอ. (Download File)
 • 139 แต่งตั้งบุคคลให้รักษาราชการแทนคณบดี ทอ. (Download File)
 • 140 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประเมินสิทธิผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำ (Download File)
 • 142 แต่งตั้งคณะกรรมการทบทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตรและอาหาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ส.2561) ประจำปี 2564 (Download File)
 • 143 แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้น เพื่อพัฒนาทักษะหลักสูตรที่ปรับพื้น หลักสูตรพื้นฐานวิชาชีพเทคโนโลยีการผลิตพืช (Download File)
 • 144 แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้น เพื่อพัฒนาทักษะหลักสูตรที่ปรับพื้น หลักสูตรพื้นฐานวิชาชีพทางสัตวศาสตร์ (Download File)
 • 145 แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้น เพื่อพัฒนาทักษะหลักสูตรที่ปรับพื้น หลักสูตรพื้นฐานวิชาชีพทางด้านเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (Download File)
 • 146 แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้น เพื่อพัฒนาทักษะหลักสูตรที่ปรับพื้น หลักสูตรกระบวนการคิดทางคณิตศาสตร์ (Download File)
 • 148 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารวงเงินงบประมาณสำหรับการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา กลุ่มที่ 1 ตำแหน่งวิชาการ คณะ ทอ. มทรส. (Download File)

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@rmutsb.ac.th

Translate »