คำสั่งคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ปี 2562

 • 041 แต่งตั้งบุคคลให้รักษาราชการแทนคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร (Download File)
 • 056 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัย (น.ส.ณสิกาญจน์) (Download File)
 • 057 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัย (นายปฐมพงศ์) (Download File)
 • 058 แต่งตั้งบุคคลให้รักษาราชการแทนคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร (Download File)
 • 093 แต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่ในสาขาวิชาสัตวศาสตร์คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ประจำปีการศึกษา 2561 (ยกเลิก) (Download File) 
 • 113 มอบหมายงานให้รองคณบดี (Download File)
 • 114 การมอบอำนาจให้รองคณบดีปฏิบัติราชการแทนคณบดี (Download File)
 • 117 มอบหมายงานให้ผู้ช่วยคณบดี (Download File)
 • 118 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารคณบดีเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร (Download File)
 • 119 แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการพัฒนาศักยภาพสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมงด้านการเขียนผลงานทางวิชาการและวิจัย (Download File)
 • 129 แต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่ในสาขาวิชาสัตวศาสตร์คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ประจำปีการศึกษา 2561 (Download File)
 • 139 อนุญาตให้ลูกจ้างประจำเงินรายได้ลาออก นางสาวสุนิมิต กุลพล (Download File)
 • 143 แต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมงคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ประจำปีการศึกษา 2561 (ยกเลิก) (Download File)
 • 162 แต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่ในสาขาวิชาพืชศาสตร์การประมงคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ประจำปีการศึกษา 2561 (Download File)
 • 305 ผู้ปฏิบัติหน้าที่พี่เลี้ยงการขอตำแหน่งทางวิชาการ (Download File)
 • 332 แต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมงคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ประจำปีการศึกษา 2561 (ยกเลิก) (Download File)
 • 349 แต่งตั้งบุคคลให้รักษาราชการแทนคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร (Download File)
 • 443 อนุญาตให้ลูกจ้างประจำเงินรายได้ลาออก นางสอาด  คุ้มกัน (Download File)
 • 438 การจ้างลูกจ้าง นายพงษ์ศักดิ์ ชุ่มชูบุญ (Download File)
 • 438 แต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมงคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ประจำปีการศึกษา 2561  (Download File)
 • 445 แต่งตั้งคณะทำงานการปรับปรุงพัฒนาพื้นที่และอาคารของคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน  (Download File)
 • 446 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัย (นายพิรุณ)  (Download File)
 • 455 แต่งตั้งบุคคลให้รักษาราชการแทนคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร (Download File)
 • 456 อนุญาตให้ลูกจ้างประจำเงินรายได้ลาออก (นางสาวสุภาวรรณ) (Download File)
 • 457 อนุญาตให้ลูกจ้างประจำเงินรายได้ลาออก (นายพงษ์ศักดิ์) (Download File)
 • 461 แต่งตั้งบุคคลให้รักษาราชการแทนคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร (ยกเลิก) (Download File)
 • 462 ยกเลิกคำสั่งแต่งตั้งบุคคลให้รักษาราชการแทนคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร (Download File)
 • 463 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาข้อเสนอแนะในการปรับปรุงข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วยคณะกรรมการประจำคณะ พ.ศ. 2550 (Download File)
 • 466 การจ้างลูกจ้าง (นางอัญชะลีพร) (Download File)
 • 508 การจ้างลูกจ้าง (นางสาวจุไรรัตน์ / นายโยธิน) (Download File)
 • 518 แต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่ในสาขาวิชาสัตวศาสตร์การประมงคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ประจำปีการศึกษา 2562  (Download File)
 • 527 การจ้างลูกจ้าง (จำนวน 12 ราย) (Download File)
 • 531 แต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ประจำปีการศึกษา 2562  (Download File)
 • 533 แต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่ในสาขาวิชาพืชศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ประจำปีการศึกษา 2562  (Download File)
 • 644 มอบหมายบุคลากรสายสนับสนุนปฏิบัติหน้าที่ในส่วนของสำนักงานคณบดี  (Download File)
 • 659 แต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่ในสาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ประจำปีการศึกษา 2562  (Download File)
 • 660 แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบุคลากรเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบการวิชาชีพทางการศึกษารางวัล “ผู้บริหารดี ครูดี บุคลากรดี” ประจำปี พ.ศ. 2563  (Download File)
 • 665 อนุญาตให้ลูกจ้างประจำเงินรายได้ลาออก (นายมานิจ) (Download File)
 • 666 อนุญาตให้ลูกจ้างประจำเงินรายได้ลาออก (นายโยธิน) (Download File)
 • 673 แต่งตั้งบุคคลให้รักษาราชการแทนคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  (Download File)
 • 674 แต่งตั้งบุคคลให้รักษาราชการแทนคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  (Download File)
 • พิเศษ แต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมง คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ประจำปีการศึกษา 2562  (Download File)

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@rmutsb.ac.th

Translate »