คำสั่งคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ปี 2565

 • 161 แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศนักศึกษาฝึกงานภายนอกภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2564 เพิ่มเติม (Download File)
 • 172 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 (Download File)
 • 173 แต่งตั้งประธานอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร คณะ ทอ. (Download File)
 • 174 แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการนิเทศสหกิจศึกษา รุ่นที่ 11 ปีการศึกษา 2565 คณะ ทอ. (Download File)
 • 175 แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้ตู้อบไล่น้ำมันพลังงานแสงอาทิตย์ สำหรับกลุ่มวิสาหกิจแปรรูปน้ำพริกผัดปลาดุกฟูสู่การผลิตเชิงพาพานิชย์อย่างยั่งยืน (Download File)
 • 176 แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการนิเทศสหกิจศึกษา รุ่นที่ 11 ปีการศึกษา 2565 คณะ ทอ. เพิ่มเติม (Download File)
 • 183 แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการเกษตร (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2566) (Download File)
 • 184 แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2566) (Download File)
 • 198 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการเลือกตั้งกรรมการจากคณาจารย์ประจำในคณะ ทอ. (Download File)
 • 212 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการอบรมการแต่งหน้าเค้กและการผลิตขนมอบ (Download File)
 • 223 แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อขับเคลื่อนแผนด้สนบริการวิชาการแบบหารายได้ (Download File)
 • 226 แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2565 รอบที่ 2 รับตรงทั่วไป เพิ่มเติม (Download File)
 • 233 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประชาสัมพันธ์หลักสูตรรูปแบบออนไลน์ผ่านช่องทางสื่อโชเชียลมีเดีย ประจำปี 2565 ครั้งที่ 1 (Download File)
 • 234 แต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ในสาขาวิชาพืขศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ประจำปีการศึกษา 2565 (Download File)
 • 235 แต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ในสาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลการเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ประจำปีการศึกษา 2565 (Download File)
 • 239 แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการแปรรูปผลิตภัณฑ์กล้วยตากพลังงานแสงอาทิตย์และการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ (Download File)
 • 241 แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหาร จากไก่และพัฒนาบรรจุภัณฑ์ (Download File)
 • 243 แต่งตั้งคณะกรรมการการดำเนินการประชาสัมพันธ์หลักสูตรรูปแบบออนไลน์ผ่านช่องทางสื่อโซเชียวมีเดีย ประจำปี 2565 ครั้งที่ 1 เพิ่มเติม (Download File)
 • 246 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ (Download File)
 • 247 แต่งตั้งคณะกรรมการอาจารย์ผู้สอนโครงการปรับพื้นฐานนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 คณะ ทอ. (Download File)
 • 248 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการเบิกจ่ายงบประมาณ สโมสรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 (Download File)
 • 249 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการปรับพื้นฐาน นักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2565 คณะ ทอ. (Download File)
 • 250 แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) (Download File)
 • 251 แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการเกษตร (หลักสูตรใหม่ 2566) คณะ ทอ. (Download File)
 • 252 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ (Download File)
 • 253 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการเกษตรหันตราพัฒนานวัตกรรม (Download File)
 • 254 แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้เครื่องจักรแปรรูปในการทำกระยาสารท สำหรับกลุ่มสตรีแม่บ้าน เกาะหลวงสู่การผลิตเชิงพานิชย์อย่างยั่งยืน (Download File)
 • 255 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการปฐมนิเทศนักศึกษา คณะ ทอ. ประจำปีการศึกษา 2565 (Download File)
 • 261 แต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะ ทอ. ประจำปีการศึกษา 2565 (Download File)
 • 262 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการปาเจราเกษตรอยุธยาบูชาครู ปีการศึกษา 2565 (Download File)
 • 263 แต่งตั้งคณะกรรมการในการเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อคัดเลือก แม่ดีเด่น ประจำปี 2565 (Download File)
 • 264 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการเกษตรอาสา (Download File)
 • 265 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน จัดนิทรรศการศักยภาพการจัดการศึกษา วิจัย บริการวิชาการ (Download File)
 • 266 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการบริหารจัดการเอกสารการสอบกลางภาคประจำภาคการศึกษาที่ 1 การศึกษา 2565 คณะ ทอ. ประจำศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา (Download File)
 • 276 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการโครงการเปิดโลกนวัตกรรมเกษตรหันตรา (Download File)
 • 277 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการพืชศาสตร์สร้างเสริมความรู้สู่อาชีพ (Download File)
 • 278 แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการฝึกอบรมเพิ่มทักษะบุคลากรด้านการผลิต ผลผลิตทางการเกษตรแบบปราณีตและแม่นยำ ด้วยเทคโนโลยีแบบอัจฉริยะฯ (Download File)
 • 288 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 (แก้ไข) (Download File)
 • 305 แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการพัฒนาบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางด้ารเกษตรอัจฉริยะ กิจกรรมที่ 2 การพัฒนาบุคลากรด้านนวัตกรรมระบบเกษตรอัจฉริยะแห่งอนาคตหลักสูตรการติดตั้งระบบสมาทฟาร์มด้วย IOT (Download File)
 • 306 แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการฝึกอบรมเพิ่มทักษะบุคลากรด้านการผลิต ผลผลิตทางการผลิตแบบปราณีตแบะแม่นยำด้วยเทคโนโลยีแบบอัจฉริยะ กิจกรรมที่ 2 อบรมการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ (Download File)
 • 308 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานมุฑิตาจิตบุคลากรเกษียณอายุราชการของคณะ ทอ. ประจำปี 2565 (Download File)
 • 309 แต่งตั้งผู้ให้การแนะนำ กำกับดูแลการทดลองปฏิบัติงานของผู้ทดลองปฏิบัติงาน ราย อ.ทิพย์วรา (Download File)
 • 310 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินการทดลองปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัย ราย อ.ชลลดา (Download File)
 • 311 แต่งตั้งผู้ให้การแนะนำ กำกับดูแลการทดลองปฏิบัติงานของผู้ทดลองปฏิบัติงาน ราย อ.ชลลดา (Download File)
 • 312 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินการทดลองปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัย ราย อ.ทิพย์วรา (Download File)
 • 313 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา ประจำภาคการศึกษา 2565 (แก้ไข) (Download File)
 • 320 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานมุฑิตาจิตบุคลากรเกษียณอายุราชการของ คณะ ทอ. ประจำปี 2565 (Download File)
 • 329 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการบริหารจัดการเอกสารสอบปลายภาคประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565 คณะ ทอ. (Download File)
 • 330 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง คณะ ทอ. กับ บริษัทไผ่สิงห์ทอง จำกัด (Download File)
 • 333 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการอบรมการทำขนมปังไส้ต่างๆ (Download File)
 • 342 แต่งตั้งคณะกรรมการการจัดการความรู้ในองค์กร ประจำปีการศึกษา 2565 (Download File)
 • 344 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินการทดลองปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัย ราย อ.สัณฐิติ (Download File)
 • 345 แต่งตั้งผู้ให้การแนะนำ กำกับดูแลการทดลองปฏิบัติงานของผู้ทดลองปฏิบัติงาน ราย อ.สัณฐิติ (Download File)
 • 346 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินการทดลองปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัยราย อ.บดินทร์ (Download File)
 • 347 แต่งตั้งผู้ให้การแนะนำ กำกับดูแลการทดลองปฏิบัติงานของผู้ทดลองปฏิบัติงาน ราย อ.บดินทร์ (Download File)
 • 348 แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกนักศึกษาเพชรราชมงคล (Download File)
 • 353 แต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่ในสาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ประจำปีการศึกษา 2565 (Download File)
 • 355 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารวงเงินงบประมาณสำหรับการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา กลุ่มที่ 1 ตำแหน่งวิชาการ (Download File)
 • 358 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการสัมมนาสรุปผลการปฏิบัติสหกิจศึกษา รุ่นที่ 11 ปีการศึกษา 2565 (Download File)
 • 368 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการกีฬาเกษตรอยุธยาเกมส์ ประจำปีการศึกษา 2565 (Download File)
 • 369 แต่งตั้งคณะกรรมการเทคนิคกีฬาการแข่งขันกีฬาเกษตรอยุธยาเกมส์ ประจำปีการศึกษา 2565 (Download File)
 • 371 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการอบรมการทำขนมปังไส้ต่างๆ (Download File)
 • 372 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำ (Download File)
 • 373 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารวงเงินงบประมาณสำหรับการเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ ในสถาบันอุดมศึกษา (Download File)
 • 378 แต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาการฝึกซ้อมและการแข่งขันกีฬาฌครงการกีฬาเกษตรอยุธยาเกมส์ ประจำปีการศึกษา 2565 (Download File)
 • 389 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบคัดเลือกลูกจ้างประจำเงินรายได้ครั้งที่ 2/2565 (Download File)
 • 390 แต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมง คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ประจำปีการศึกษา 2565 (Download File)
 • 391 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการเลือกตั้งประธานสาขาวิชาและนายกสโมสรนักศึกษา (Download File)
 • 395 แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2565 (Download File)
 • 397 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำวารสารเกษตรหันตรา ประจำปีงบประมาณ 2566 (Download File)
 • 398 แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการเกษตร (หลักสูตรใหม่ 2566) คณะ ทอ. (Download File)
 • 399 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรม 5 ส + 3 ประจำปีงบประมาณ 2566 (Download File)
 • 400 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินกิจกรรม 5 ส +3 ประจำปีงบประมาณ 2566 (Download File)
 • 403 การจ้างลูกจ้าง (นายคชาทัช กิติภัฏธนโชค) (Download File)
 • 404 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารวงเงินงบประมาณสำหรับการเลื่อนเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย คณะ ทอ. (Download File)
 • 405 แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2565 รับตรงทั่วไป (Download File)
 • 407 แต่งตั้งบุคคลให้รักษาราชการแทนคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร (Download File)
 • 408 แต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่ในสาขาวิชาพืชศาสตร์คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ประจำปีการศึกษา 2565 (Download File)
 • 409 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพสัตวบาล ประจำปีการศึกษา 2565 (Download File)
 • 410 แต่งตั้งคณะกรรมการการจัดกิจกรรมกับนักเรียนโรงเรียนบางบาล (Download File)
 • 411 แต่งตั้งคณะกรรมการการดำเนินงานส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (Download File)
 • 414 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการสร้างการรับรู้การดำเนินงานมหาวิทยาลัยคุณธรรมให้กับนักศึกษา (Download File)
 • 415 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2565 (Download File)
 • 416 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2565 (Download File)
 • 417 แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับติดตามการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ และระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2565 (Download File)
 • 418 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร กับ โรงเรียนบางบาล (Download File)
 • 419 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างความรู้ ทักษะการใช้สารเคมีทางการเกษตรและการประยุกต์ใช้ร่วมกับอากาศยานไร้คนขับทางการเกษตร (Download File)
 • 420 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมสวัสดีปีใหม่ 2566 (Download File)
 • 426 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมสวัสดีปีใหม่ 2566 (เพิ่มเติม) (Download File)
 • 435 แต่งตั้งคณะกรรมดำเนินโครงการสานสัมพันธ์กีฬาประมง (Download File)
 • 437 แต่งตั้งคณะกรรมดำเนินการบริการจัดการเอกสารการสอบกลางภาค ประจำปีภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2565 (Download File)
 • 439 แต่งตั้งคณะกรรมการการจัดกิจกรรมกับนักเรียนโรงเรียนบางบาล (เพิ่มเติม) (Download File)

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@rmutsb.ac.th

Translate »