คณะ ทอ.มทรส. และคณะ บธ.มทรส. ร่วมประชุมคณะทำงานการพัฒนา เมืองสมุนไพร จังหวัดสระบุรี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาขวัญ ทองรักษ์ รองคณบดี  ดร.ศิโรรัตน์ เขียนแม้น อาจารย์คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร พร้อมด้วยอาจารย์อภิชญา นิเวศน์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ปรัชญา ตรีมงคล
อาจารย์คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมประชุมคณะทำงานการพัฒนาเมืองสมุนไพรจังหวัดสระบุรี (Cluster อุตสาหกรรมเมืองสมุนไพรจังหวัดสระบุรี) ครั้งที่ 2/2566 โดยมีสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี และภาคีเครือข่าย เพื่อติดตามผลการดำเนินงานการพัฒนาเมืองสมุนไพรประจำปีงบประมาณ 2566 ให้สอดรับกับแผนปฏิบัติการด้านสมุนไพรแห่งชาติ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2566 – 2570 และเตรียมความพร้อมรับการตรวจราชการแบบบูรณาการในปีงบประมาณ 2567 เมื่อวันศุกร์ที่ 12 พฤษภาคม 2566 เวลา 10.30 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมสมปรารถนา 1 OTOP พุแค อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี นอกจากนี้ยังได้เยี่ยมชมตลาดหัวปลี ที่เป็นศูนย์เรียนรู้ด้านการเกษตรและสมุนไพร

Add Comment

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@rmutsb.ac.th

Translate »