คณะ ทอ.มทรส. ร่วมกิจกรรมส่งเสริมความดี ถวายเป็นพระราชกุศล

เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนเรศาธิราชเจ้า 2 เมษายน โรงเรียนสอนดี  อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมความดี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล  โดยคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ นำโดย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาขวัญ ทองรักษ์ นำคณะอาจารย์ เจ้าหน้าที่ นำผลิตภัณฑ์ไปจัดแสดง ซึ่งเป็นกิจกรรม  ที่ร่วมสนองพระราชดำริ ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และกิจกรรมพัฒนาอาชีพ การแปรรูปกล้วยน้ำหว้า ในวันที่ 3 เมษายน 2566 เวลา 08.30 น. โดยมีผู้แทนพระองค์ นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน เป็นประธานในพิธี ณ โรงเรียนสอนดี ตำบลพระยาบันลือ  อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Add Comment

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@rmutsb.ac.th

Translate »