คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร รับการตรวจประเมินเพื่อขอการรับรองสถานที่ผลิตอาหาร

ภก.เมธี พันธุ์เทียน และ ภญ.ขวัญฤทัย โยงราช เภสัชกรปฏิบัติการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข ลงพื้นที่ตรวจประเมินสถานที่ผลิตอาหาร ณ อาคารต้นแบบการผลิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาขวัญ ทองรักษ์ หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร และอาจารย์จันทร์เพ็ญ บุตรใส อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร เป็นผู้ประสานงานและให้ข้อมูลกับผู้ตรวจประเมิน พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัยวิท เฉลิมนนท์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร อาจารย์สุภัทรา วิลามาศ ผู้ช่วยอธิการบดี และ อาจารย์ในวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารได้เข้าร่วมรับฟังคำแนะนำเพื่อนำมาปรับปรุงให้เป็นไปตามข้อบังคับ สำหรับยื่นขอรับเลขสถานที่ผลิตอาหารที่ไม่เข้าข่ายโรงงานต่อไป เมื่อวันอังคารที่ 22 มีนาคม 2565 เวลา 10.00 น. ณ อาคารต้นแบบการผลิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ                                                    

Add Comment

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@rmutsb.ac.th

Translate »