คณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ ร่วมมือกับ สถานประกอบการ “เร่งสร้างโอกาสให้กับนักศึกษา” สู่…การเป็นบัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัยวิท เฉลิมนนท์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร นำนักศึกษารายวิชา Automation System in Food Industry ระบบอัตโนมัติในอุตสาหกรรมอาหาร เข้าศึกษาดูงานด้านระบบควบคุมอัตโนมัติ เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้ระบบการทำงานในสถานประกอบการจริง เป็นการเพิ่มพูนความรู้ ประสบการณ์ และทักษะการทำงานในสถานประกอบการ เมื่อวันอังคารที่ 2 สิงหาคม 2565 ณ บริษัท ไทยแอดวานซ์เซ็นเตอร์ จำกัด ตำบลบ้านกรด อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Add Comment

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@rmutsb.ac.th

Translate »