คณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ มทร.สุวรรณภูมิ ลงนามความร่วมมือในการพัฒนา ด้านเทคโนโลยีการเกษตร กับ โรงเรียนวิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์

         ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัยวิท  เฉลิมนนท์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับ นางธนภร  เกิดนาว ผู้อำนวยการโรงเรียนวิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาขีดความสามารถของโรงเรียนมัธยมศึกษาในการพัฒนาทักษะกระบวนการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อีกทั้งยังเป็นการสร้างความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนความรู้ด้านวิชาการ  ด้านวิจัย  ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม โดยมีคณะกรรมการบริหารคณะ คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมพิธีลงนาม เมื่อวันศุกร์ที่ 30 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. ณ โรงเรียนวิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Add Comment

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@rmutsb.ac.th

Translate »