คณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ คว้า 4 รางวัล หมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.เจษฎา อิสเหาะ ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 โครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเลี้ยงปลาช่อนแบบครบวงจรบ้านห้วยคันแหลน ผศ.ดร.วิจิตรา เหลียวตระกูล รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 โครงการหมู่บ้านต้นแบบการสร้างมูลค่าเพิ่มกล้วยหอมเขียวคาเวนดิช  ผศ.พาขวัญ ทองรักษ์ รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 โครงการหมู่บ้านมันหวาน บ้านทับน้ำ และ ผศ.ฉวีวรรณ บุญเรือง รางวัลชมเชย โครงการหมู่บ้านวิถีวิทย์ แห้วอินทรีย์ อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี จากการประกวดผลงานบริการวิชาการดีเด่นแผนงานบ่มเพาะหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีงบประมาณ 2563 กิจกรรม RUS Clinic technology social engagement show & share 2020 เมื่อวันพุธที่ 23 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุมนนทรี ชั้น 8 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา จัดโดย สถาบันวิจัยและพัฒนา

Add Comment

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@rmutsb.ac.th

Translate »