คณะทอ. มทรส.รับการตรวจประเมิน SAR ประจำปีการศึกษา 2565

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิจิตรา เหลียวตระกูล พร้อมคณะผู้บริหาร คณาจารย์และนักศึกษา รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับคณะประจำปีการศึกษา 2565 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สุรชัย มัจฉาชีพเป็นประธานการตรวจประเมิน อาจารย์ธานี สมวงศ์ รองอธิการบดีมทร.สุวรรณภูมิ เป็นกรรมการ อาจารย์อโณทัย ทิพเนตร รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นกรรมการ
และเลขานุการ อาจารย์เสน่ห์ บัวสนิท และนางสาวอมนตรา ดนุจโรจน์ เป็นผู้ช่วยเลขานุการ มีรูปแบบการตรวจประเมินทางออนไซด์ โดยคณะกรรมการผู้ตรวจประเมินได้ให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา บุคลากรและพัฒนาคณะต่อไป ในวันอังคารที่ 25 กรกฎาคม 2566 ณ ห้อง 237 อาคารพืชศาสตร์ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

Add Comment

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@rmutsb.ac.th

Translate »