แผนผังคณะกรรมการประจำคณะ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัยวิท เฉลิมนนท์
ประธานกรรมการ

อาจารย์เสน่ห์ บัวสนิท
กรรมการ

ดร.ธวัฒน์ชัย งามศิริ
กรรมการ

อาจารย์สุภัทรา วิลามาศ
กรรมการ

ผศ.สุรเชษฐ์ บำรุงคีรี
กรรมการ

ดร.ยุพิน พูนดี
กรรมการ

ผศ.พาขวัญ ทองรักษ์
กรรมการ

ผศ.มานะ สุภาดี
กรรมการ

อาจารย์ชูชาติ เฉลิมถ้อย
กรรมการ

นายยงค์ยุทธ ปานสูง
กรรมการ

นายณรงค์
วงศ์ธรรมสรณ์

กรรมการ

ผศ.นชษร ปภาภูวโรจน์
เลขานุการ

นางสาวณสิกาญจน์
สายเสมาภควัฒน์

ผู้ช่วยเลขานุการ

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@hotmail.com