แผนผังคณะกรรมการประจำคณะ

ผศ.ดร.ละอองศรี ศิริเกษร
กรรมการ

ดร.ชูศักดิ์  พูลมา
กรรมการ

ดร.ธีรพงษ์ ใจชาญสุขกิจ
กรรมการ

ผศ.มานะ สุภาดี
กรรมการ

นายอดิศร์ กฤษณวงศ์
กรรมการ

รศ.ดร.สุตเขตต์
นาคะเสถียร

กรรมการ

นายนพดล ลัดดาแย้มกรรมการ

ผศ.อำนาจ จำรัสจรุงผล
กรรมการ

นางสาวณสิกาญจน์
สายเสมาภควัฒน์
เลขานุการ

นางสาวชุติณัสพร
กลั่นน้ำทิพย์

ผู้ช่วยเลขานุการ

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@rmutsb.ac.th

Translate »