แผนผังคณะกรรมการประจำคณะ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัยวิท เฉลิมนนท์
ประธานกรรมการ

อาจารย์เสน่ห์ บัวสนิท
กรรมการ

ดร.ธวัฒน์ชัย งามศิริ
กรรมการ

ผศ.สุรเชษฐ์ บำรุงคีรี
กรรมการ

ผศ.พาขวัญ ทองรักษ์
กรรมการ

ผศ.มานะ สุภาดี
กรรมการ

ดร.วชิรญา เหลียวตระกูล
กรรมการ

นายยงค์ยุทธ ปานสูง
กรรมการ

นายณรงค์
วงศ์ธรรมสรณ์

กรรมการ

นายนพดล ลัดดาแย้ม
กรรมการ

นายอดิศร์ กฤษณวงศ์
กรรมการ

ผศ.อำนาจ จำรัสจรุงผล
กรรมการ

นางสาวณสิกาญจน์
สายเสมาภควัฒน์
เลขานุการ

นางสาวชุติณัสพร
กลั่นน้ำทิพย์

ผู้ช่วยเลขานุการ

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@hotmail.com

Translate »