คณะกรรมการบริหารคณะ

ผศ.ดร.ละอองศรี ศิริเกษร
กรรมการ

ดร.ชูศักดิ์ พูลมา
กรรมการ

ผศ.พาขวัญ ทองรักษ์
กรรมการ

ผศ.ดร.ณัฐกิตทิ์ โตอ่อน
กรรมการ

ดร.ยุพิน พูนดี
กรรมการ

ดร.ธีรพงษ์  ใจชาญสุขกิจ
กรรมการ

นางสาวณสิกาญจน์ สายเสมาภควัฒน์
กรรมการและเลขานุการ

น.ส.ชุติณัสพร กลั่นน้ำทิพย์
ผู้ช่วยเลขานุการ

น.ส.บุษบา สภาพไทย
ผู้ช่วยเลขานุการ

น.ส.อมนตรา ดนุจโรจน์
ผู้ช่วยเลขานุการ

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@rmutsb.ac.th

Translate »