คณะกรรมการบริหารคณะ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัยวิท เฉลิมนนท์ 
ประธานกรรมการ

อาจารย์เสน่ห์ บัวสนิท
กรรมการ

ดร.ธวัฒน์ชัย งามศิริ
กรรมการ

อาจารย์สนทยา มูลศรีแก้ว
กรรมการ

อาจารย์จันทร์เพ็ญ บุตรใส
กรรมการ

อาจารย์ทัศนีย์ นลวชัย
กรรมการ

อาจารย์วิเชียร ดวงสีเสน
กรรมการ

ผศ.พาขวัญ ทองรักษ์
กรรมการ

ดร.ชูศักดิ์ พูลมา
กรรมการ

ผศ.สุรเชษฐ์ บำรุงคีรี
กรรมการ

ดร.ยุพิน พูนดี
กรรมการ

อาจารย์อรุณี คงสอน
กรรมการ

อาจารย์ชูชาติ เฉลิมถ้อย
กรรมการ

อาจารย์เฉลิมขวัญ
อริยะวงศ์
กรรมการ

ผศ.ละอองศรี ศิริเกษร
กรรมการ

ดร.ธีรพงษ์ ใจชาญสุขกิจ
กรรมการ

ผศ.ดร.ณัฐกิตทิ์ โตอ่อน
กรรมการ

รศ.ดร.สุชาดา บุญเลิศนิรันดร์
กรรมการ

ดร.สิงห์รัญ ชารี
กรรมการ

นางสาวณสิกาญจน์ สายเสมาภควัฒน์
กรรมการและเลขานุการ

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@hotmail.com

Translate »