คณบดีสาขาการเกษตรแลกเปลี่ยนแนวทางการบริหารและพัฒนาคณะ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิจิตรา  เหลียวตระกูล คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ละอองศรี ศิริเกษร และ
ดร.ชูศักดิ์ พูลมา
รองคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เข้าร่วมประชุมสภาคณบดีสาขาการเกษตรแห่งประเทศไทย โดย ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร
นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธานเปิดการประชุมสภาคณบดีสาขาการเกษตรแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1/2566 และ ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้เกียรติกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม เมื่อวันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ อาคารสารนิเทศ 50 ปี มก.

Add Comment

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@rmutsb.ac.th

Translate »