คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดีในการดำเนินงานสหกิจศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิจิตรา เหลียวตระกูล คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ได้รับมอบหมายจาก รศ.ดร. ประมุข อุณหกเลขกะ อธิการบดีให้เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Case studies and achievements in Entrepreneurship & International Co-op Program ภายใต้การนำของสมาคมสหกิจศึกษาไทย (TACE) เพื่อแลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติที่ดีในการดำเนินงานด้านสหกิจศึกษานานาชาติ ในวันที่ 26 มิถุนายน 2566
ณ University of Victoria เมือง Victoria ประเทศแคนาดา

Add Comment

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@rmutsb.ac.th

Translate »