คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เข้าร่วม Academic Activities with Canadian Universities and at 2023 WACE World Conference

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิจิตรา เหลียวตระกูล คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ รวมทั้งคณบดีทั้ง 5 คณะ
เข้าร่วม Academic Activities with Canadian Universities and at 2023 WACE World Conference ภายใต้การนำของสมาคมสหกิจศึกษาไทย (TACE) เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงาน ส่งเสริมและสร้างความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยในประเทศไทยกับมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ในประเทศแคนาดาและการพัฒนาการดำเนินงานด้านการสหกิจศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และการศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยอื่น ๆ ในประเทศแคนาดา ระหว่างวันที่ 22 มิถุนายน – 2 กรกฎาคม 2566 โดยในวันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 2566 ได้มีกิจกรรมประชุมกลุ่มย่อย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “Co-op Program and Entrepreneurship Co-op Program & The Canadian experience with the US Carnegie Community Engagement classification.” จัดบรรยายแลกเปลี่ยนโดย Dr.Rummana Khan Hemani, Mrs.Shaheen Nanji, Mr Ben Chow, Dr.Nancy Johnston, Dr.Andrew Gemino และ Mr matthew Grant รวมทั้งเข้าเยี่ยมชม Venture labs ณ Simon Fraser University เมือง Vancouver ประเทศ Canada

Add Comment

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@rmutsb.ac.th

Translate »