ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ปีพุทธศักราช 2562

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัยวิท  เฉลิมนนท์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เข้าร่วมเป็นเกียรติแทนท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ในโครงการ “ยกย่องเชิดชูเกียรติคนดี มีคุณธรรม ของกระทรวง อว. ประจำปี พ.ศ.2562” และร่วมแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์รวีวรรณ เดื่อมขันมณี เข้ารับเกียรติบัตรและเข็มครุฑทองคำ (เข็มเชิดชูเกียรติ) กับ ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เมื่อวันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมภูมิบดินทร์ ชั้น 6 อาคารสถานศึกษาเคมีปฏิบัติ กรมวิทยาศาสตร์บริการ กรุงเทพฯ

Add Comment

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@rmutsb.ac.th

Translate »