ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ MOU

zL ดร.นัยวิท เฉลิมนนท์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับ นายเฉลิมพล พุ่มวันเพ็ญ ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าเรือ “นิตยานุกูล” เพื่อส่งเสริมและพัฒนาขีดความสามารถของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในการพัฒนาทักษะกระบวนการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมี คณบดี รองคณบดี หัวหน้าสาขาวิชา ประธานหลักสูตร และเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ เมื่อวันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 237 ชั้น 3 อาคาร 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@rmutsb.ac.th

Translate »