ขอแสดงความยินดี กับ อาจารย์จันทร์เพ็ญ บุตรใส

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ขอแสดงความยินดี กับ อาจารย์จันทร์เพ็ญ บุตรใส ที่ได้รับคัดเลือกเป็น “แม่ดีเด่น ประเภทบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย” ประจำปี พ.ศ. 2566 

Add Comment

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@rmutsb.ac.th

Translate »