ขอแสดงความยินดี กับ ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองคณบดี

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรขอแสดงความยินดี กับ ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ที่ 151/2566 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 ดังนี้
  -ผศ.ดร.ละอองศรี  ศิริเกษร รองคณบดีด้านบริหารและพัฒนาระบบ
  -ดร.ชูศักดิ์  พูลมา  รองคณบดีด้านวิชาการและวิจัย
  -ผศ.พาขวัญ  ทองรักษ์  รองคณบดีด้านพัฒนานักศึกษา

Add Comment

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@rmutsb.ac.th

Translate »