ขอแสดงความยินดี กับ ผศ.ดร.วิจิตรา เหลียวตระกูล

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรขอแสดงความยินดี กับ ผศ.ดร.วิจิตรา  เหลียวตระกูล ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ตามมติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่พิเศษ 1/2566 วันที่ 30 มกราคม 2566

Add Comment

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@rmutsb.ac.th

Translate »