ขอแสดงความยินดี กับ บุคลากรที่ได้รางวัลผู้มีผลงานโดดเด่น “ด้านงานฟาร์ม และบริการวิชาการแบบมีรายได้”

🏆✨คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรที่ได้รางวัลผู้มีผลงานโดดเด่น “ด้านงานฟาร์ม และบริการวิชาการแบบมีรายได้” ประจำปีงบประมาณ 2566 ดังนี้
👉รางวัลผู้มีผลงานโดดเด่น “ด้านงานฟาร์ม และบริการวิชาการแบบมีรายได้ ระดับดีเด่น”
😍 ดร.ศิโรรัตน์ เขียนแม้น
👉รางวัลผู้มีผลงานโดดเด่น “ด้านงานฟาร์ม และบริการวิชาการแบบมีรายได้ ระดับดีมาก”
😍 ดร.วิญญู บุญประเสริฐ
😍 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิศิษย์ เกตุปัญญาพงศ์
😍 อาจารย์จันทร์เพ็ญ บุตรใส 

Add Comment

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@rmutsb.ac.th

Translate »