ขอแสดงความยินดี กับ บุคลากรที่ได้รางวัลผู้มีผลงานโดดเด่น “ด้านพันธกิจสัมพันธ์กับชุมชน”

🏆✨คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรที่ได้รางวัลผู้มีผลงานโดดเด่น “ด้านพันธกิจสัมพันธ์กับชุมชน”  ประจำปีงบประมาณ 2566 ดังนี้
👉รางวัลผู้มีผลงานโดดเด่น “ด้านพันธกิจสัมพันธ์กับชุมชน ระดับดีเด่น” 
😍 อาจารย์สนทยา มูลศรีแก้ว
😍 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาขวัญ ทองรักษ์
👉รางวัลผู้มีผลงานโดดเด่น “ด้านพันธกิจสัมพันธ์กับชุมชน ระดับดีมาก”
😍 ดร.สิงห์รัญ ชารี
😍 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาวดี โกยดุลย์ 

Add Comment

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@rmutsb.ac.th

Translate »