ขอแสดงความยินดี กับ บุคลากรที่ได้รางวัลผู้มีผลงานโดดเด่น “ด้านศิลปวัฒนธรรม หรือสิ่งแวดล้อม”

🏆✨คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรที่ได้รางวัลผู้มีผลงานโดดเด่น “ด้านศิลปวัฒนธรรม หรือสิ่งแวดล้อม” ประจำปีงบประมาณ 2566 ดังนี้
👉รางวัลผู้มีผลงานโดดเด่น “ด้านศิลปวัฒนธรรม หรือสิ่งแวดล้อม ระดับดีเด่น”
😍 ดร.ยุพิน พูนดี
👉รางวัลผู้มีผลงานโดดเด่น “ด้านศิลปวัฒนธรรม หรือสิ่งแวดล้อม ระดับดีมาก”
😍 ดร.ปวิชญา โภชฌงค์ 

Add Comment

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@rmutsb.ac.th

Translate »