ขอแสดงความยินดี กับ บุคลากรที่ได้รางวัลผู้มีผลงานโดดเด่น “สายห้องปฏิบัติการ/งานฟาร์ม” และ “สายสำนักงาน”

🏆✨คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรขอแสดงความยินดี กับ บุคลากรที่ได้รางวัลผู้มีผลงานโดดเด่น “สายห้องปฏิบัติการ/งานฟาร์ม” และ “สายสำนักงาน” ประจำปีงบประมาณ 2566 ดังนี้
👉รางวัลผู้มีผลงานโดดเด่น “สายห้องปฏิบัติการ/งานฟาร์ม ระดับดีเด่น”
😍 ว่าที่ร้อยตรีหญิงชลธิชา รัตนมณี
👉รางวัลผู้มีผลงานโดดเด่น “สายห้องปฏิบัติการ/งานฟาร์ม ระดับดีมาก”
😍 นางสาวสุกัญญา นาคแผ่น
😍 นายมานิจ ขอกั้นกลาง
😍 นางปราณี ขอกั้นกลาง
👉รางวัลผู้มีผลงานโดดเด่น “สายสำนักงาน ระดับดีเด่น”
😍 นางสาวพุทธิษา แสนแก้ว  

Add Comment

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@rmutsb.ac.th

Translate »