ขอแสดงความยินดี กับ บุคลากรที่ผ่านการคัดเลือกให้ร่วมกิจกรรมบ่มเพาะ Train the Trainers to be AgBiotech Advisors

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ทั้ง 5 ท่าน ได้แก่
-ดร.สัณฐิติ บินคาเดอร์  อาจารย์ประจำสาขาวิชาพืชศาสตร์
-ดร.ธนวรรณ พรมขลิบนิล  อาจารย์ประจำสาขาวิชาพืชศาสตร์
-ดร.ชูศักดิ์ พูลมา  อาจารย์สาขาวิชาสัตวศาสตร์
-ดร.บดินทร์ วงศ์พหรม  อาจารย์ประจำสาขาวิชาสัตวศาสตร์
-ดร.มัสธูรา ละใบเด็น  อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมง
ที่ได้รับคัดเลือกเป็น AgBioTech Advisor และเข้าร่วมกิจกรรมบ่มเพาะ Train the Trainers to be AgBiotech Advisors ในโครงการพัฒนาสตาร์ทอัพด้านการเกษตรที่ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีชีวภาพในระยะเริ่มต้นธุรกิจ (AgBiotech Incubation 2023) 

Add Comment

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@rmutsb.ac.th

Translate »