ขอแสดงความยินดี กับ บุคลากรที่ได้รับสนับสนุนทุนวิจัยจากสถาบันไทย-เยอรมัน

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรขอแสดงความยินดี กับ บุคลากรทั้ง 3 ท่าน ได้แก่ ดร.สิงห์รัญ ชารี (หัวหน้าโครงการ) ผศ.สุรเชษฐ์ บำรุงคีรี
(คณะทำงานโครงการ) และผศ.พาขวัญ ทองรักษ์ (คณะทำงานโครงการ) ได้รับสนับสนุนทุนวิจัยจากสถาบันไทย-เยอรมันในโครงการพัฒนาต้นแบบเครื่องจักรเครื่องมือ และอุปกรณ์เพื่อการผลิตระดับชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2566 โครงการวิจัยเรื่อง : เครื่องสลัดและอบไล่น้ำมันระบบกึ่งอัตโนมัติ โดยร่วมมือกับวิสาหกิจชุมชนกลุ่มน้ำพริกมุสลิมะร์ดารุ้ลคอยร๊อต อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Add Comment

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@rmutsb.ac.th

Translate »