ขอแสดงความยินดี กับ นายเฉลิมวุฒิ ทองธรรมชาติ

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรขอแสดงความยินดี กับ นายเฉลิมวุฒิ ทองธรรมชาติ นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นตัวแทนคณะให้ได้รับรางวัลความประพฤติดี จากพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปีการศึกษา 2565 

Add Comment

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@rmutsb.ac.th

Translate »