ขอแสดงความยินดี กับ นายบริพัตร สิงห์เถื่อน

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ขอแสดงความยินดีกับนายบริพัตร สิงห์เถื่อน นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมง ชั้นปีที่ 3 ที่มีผลการเรียน
ดีเด่น ได้รับการยกเว้นค่าบำรุงการศึกษา ในอัตราเหมาจ่าย ประจำปีการศึกษา 2565

Add Comment

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@rmutsb.ac.th

Translate »