ขอแสดงความยินดี กับ นางสาวณสิกาญจน์ สายเสมาภควัฒน์

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ขอแสดงความยินดี กับ นางสาวณสิกาญจน์ สายเสมาภควัฒน์ ที่ได้รับรางวัลชมเชย ด้านการบริหารจัดการ
จากกิจกรรมประกวดแนวปฏิบัติที่ดี ประจำปีการศึกษา 2565 ระดับมหาวิทยาลัย เรื่อง การบริหารจัดการสำนักงานสมัยใหม่ด้วยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี 

Add Comment

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@rmutsb.ac.th

Translate »