ขอแสดงความยินดี กับ นางสาวสุชาดา ทารินสุ

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรขอแสดงความยินดี กับ นางสาวสุชาดา ทารินสุ นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติด้านความประพฤติ คุณธรรมและจริยธรรมดีเด่น ในโครงการ “คนดีศรีเกษตร” ประจำปีการศึกษา 2566 จากสภาคณบดีสาขาการเกษตรแห่งประเทศไทย 

Add Comment

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@rmutsb.ac.th

Translate »