ขอแสดงความยินดี กับ ทีมนักวิจัยและทีมงานรางวัลหมู่บ้านวิทยาศาสตร์ดีเด่น ” โครงการหมู่บ้านผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าวอินทรีย์ ต.ปากกราน อ.พระนครศรีอยุธยา “

     คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ขอแสดงความยินดี  กับทีมนักวิจัยและทีมงานรางวัลหมู่บ้านวิทยาศาสตร์ดีเด่น รางวัลจากกระทรวง อว. เข้ารับโล่รางวัลและประกาศเกียรติคุณ โครงการที่มีผลการดำเนินงานระดับดีเด่น ประจำปี 2566 ในงานประชุมเชิงปฏิบัติการ เครือข่าย อว.เพื่อพัฒนาศักยภาพจังหวัด ด้วยวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำปี 2566 ได้รับเกียรติจากคุณสุณีย์ เลิศเพียรธรรม ผู้ตรวจราชการกระทรวง อว. เป็นประธานมอบโล่รางวัลและประกาศเกียรติคุณ โครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์ดีเด่น ” โครงการหมู่บ้านผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าวอินทรีย์ ต.ปากกราน อ.พระนครศรีอยุธยา “
ผู้รับผิดชอบโครงการ ดร.สิริวรรณ สุขนิคม 

Add Comment

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@rmutsb.ac.th

Translate »