ขอแสดงความยินดี กับ ทีมนักวิจัยและทีมงานรางวัลหมู่บ้านวิทยาศาสตร์ดีเด่น ” โครงการหมู่บ้านวิถีวิทย์ แห้วอินทรีย์ อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี “

     คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ขอแสดงความยินดี กับ ทีมนักวิจัยและทีมงานรางวัลหมู่บ้านวิทยาศาสตร์ดีเด่น รางวัลจากกระทรวง อว. เข้ารับโล่รางวัลและประกาศเกียรติคุณ โครงการที่มีผลการดำเนินงานระดับดีเด่น ประจำปี 2566 ในงานประชุมเชิงปฏิบัติการ เครือข่าย อว.เพื่อพัฒนาศักยภาพจังหวัด ด้วยวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำปี 2566 ได้รับเกียรติจากคุณสุณีย์ เลิศเพียรธรรม ผู้ตรวจราชการกระทรวง อว. เป็นประธานมอบโล่รางวัลและประกาศเกียรติคุณ โครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์ดีเด่น ” โครงการหมู่บ้านวิถีวิทย์ แห้วอินทรีย์ อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี “
ผู้รับผิดชอบโครงการ ผศ.ฉวีวรรณ บุญเรือง และ ดร.ศิโรรัตน์ เขียนแม้น 

Add Comment

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@rmutsb.ac.th

Translate »