ขอแสดงความยินดี กับ ดร.วชิรญา เหลียวตระกูล

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ขอแสดงความยินดี กับ ดร.วชิรญา เหลียวตระกูล ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศชนะเลิศ อันดับ 1 ด้านวิจัยและนวัตกรรม จากกิจกรรมประกวดแนวปฏิบัติที่ดี ประจำปีการศึกษา 2565 ระดับมหาวิทยาลัย เรื่อง การต่อยอดงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์จริง กรณีศึกษา “สูตรและกระบวนการผลิต ผลิตภัณฑ์นมกล้วยน้ำว้าผงด้วยวิธีการทำแห้งแบบโฟม-แมท” 

Add Comment

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@rmutsb.ac.th

Translate »