ขอแสดงความยินดี กับ ดร.ธีรพงษ์ ใจชาญสุขกิจ

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรขอแสดงความยินดี กับ ดร.ธีรพงษ์   ใจชาญสุขกิจ อาจารย์ประจำสาขาวิชาสัตวศาสตร์ ที่ได้รับรางวัล “บุคลากรทางการศึกษาสายวิชาการดีเด่น”  รางวัลบุคคลต้นแบบความดี โครงการอัตลักษณาภาษาศิลป์ กับศิลปะ ศิลปินบนถิ่นไทย ครั้งที่ 17 ประจำปี พ.ศ. 2566 

Add Comment

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@rmutsb.ac.th

Translate »