ขอแสดงความยินดี กับ ดร.ธีรพงษ์ ใจชาญสุขกิจ

😍คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ขอแสดงความยินดี กับ ดร.ธีรพงษ์ ใจชาญสุขกิจ อาจารย์ประจำสาขาวิชาสัตวศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ประเภทผู้ส่งเสริมการศึกษา จากคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร👏👏 

Add Comment

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@rmutsb.ac.th

Translate »