ขอแสดงความยินดี กับ คุณกฤษดา เดชาธิพาโชติ

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ขอแสดงความยินดีกับ คุณกฤษดา เดชาธิพาโชติ ในโอกาสได้รับพระราชทานปริญญา
มหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2564 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)

Add Comment

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@rmutsb.ac.th

Translate »