ขอแสดงความยินดี กับ คณะกรรมการสโมสรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรขอแสดงความยินดี กับ คณะกรรมการสโมสรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 ได้แก่ 
-นางสาวนภัสสร ยิ้มละม้าย นายกสโมสร ประธานสาขาวิชาสัตวศาสตร์
-นายธีรภัทร พาหา อุปนายกสโมสร ประธานสาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร
-นางสาวปวีณา วิเศษชัย อุปนายกสโมสร ประธานสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
-นางสาวณิชา แซสันเทียะ อุปนายกสโมสร ประธานสาขาวิชาพืชศาสตร์
-นายวัชรพล ภู่โต อุปนายกสโมสร ประธานสาขาวิชาสัตวศาสตร์
-นายภาณุพงศ์ บุญลาภ อุปนายกสโมสร ประธานสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมง

Add Comment

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@rmutsb.ac.th

Translate »