ขอแสดงความยินดีกับ อ.วรรภา วงศ์แสงธรรม

ขอแสดงความยินดีกับ อ.วรรภา วงศ์แสงธรรม
หัวหน้าโครงการ การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์น้ำมะม่วง พาสเจอร์ไรซ์ เพื่อการขอรับรองมาตรฐาน
และผู้ร่วมโครงการ ผศ.พาขวัญ ทองรักษ์ และ ผศ.จันทร์เพ็ญ บุตรใส

ที่ได้รับ การสนับสนุนงบประมาณตามแนวทางคูปองวิทย์เพื่อโอทอป ภายใต้โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน ปีงบประมาณ 2567 จาก สป.อว.

Add Comment

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@rmutsb.ac.th

Translate »