ขอแสดงความยินดีกับ
อ.ดร.วชิรญา เหลียวตระกูล

ขอแสดงความยินดีกับ อ.ดร.วชิรญา เหลียวตระกูล ผู้ช่วยคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร อาจารย์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

ได้รับการยกย่องเป็น “ศิษย์เก่าดีเด่น“ ด้านการเผยแพร่งานวิชาชีพคหกรรมศาสตร์ การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สู่สากลอย่างยั่งยืน ประจำปี 2567
จากสมาคมศิษย์เก่าพระนครใต้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2567

Add Comment

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@rmutsb.ac.th

Translate »