ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.จันทร์เพ็ญ บุตรใส

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.จันทร์เพ็ญ บุตรใส
หัวหน้าโครงการ การพัฒนากระบวนการผลิตบรรจุภัณฑ์และการผลักดันสินค้าผลิตภัณฑ์น้ำพริกอบแห้งสู่การรับรองมาตรฐาน (ปี2)
และผู้ร่วมโครงการ อ.นพปฏล ขิงทอง และ อ.วรรภา วงศ์แสงธรรม

ที่ได้รับ การสนับสนุนงบประมาณตามแนวทางคูปองวิทย์เพื่อโอทอป ภายใต้โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน ปีงบประมาณ 2567 จาก สป.อว.

Add Comment

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@rmutsb.ac.th

Translate »