ขอแสดงความยินดีกับ
นางสาวนภัสสร ยิ้มละม้าย

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวนภัสสร ยิ้มละม้าย นักศึกษา สาขาวิชาสัตวศาสตร์ มทร.สุวรรณภูมิ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
ที่ได้รับเกียรติบัตร รางวัลความประพฤติดีเเละเข็มเชิดชูเกียรติ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๗ ในพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

Add Comment

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@rmutsb.ac.th

Translate »