ขอแสดงความยินดีกับบุคลากร เนื่องในโอกาสที่ได้รับรางวัล “คนดี ศรี สกสค. อย. ประจำปี พ.ศ. 2566”

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ฉัตรพงษ์ สุขเกื้อ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมง ที่ได้รับรางวัล คนดี ศรี สกสค. อย. ประจำปี พ.ศ. 2566 ด้านจิตอาสา ผู้ทำคุณประโยชน์ทางสังคม โดยสำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพระนครศรีอยุธยา จำกัด เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2566 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพระนครศรีอยุธยา จำกัด

Add Comment

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@rmutsb.ac.th

Translate »