ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือก “CPF Animal Science Young Talent Bootcamp 2023”

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาสัตวศาสตร์ ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วม “CPF Animal Science Young Talent Bootcamp 2023” ในหัวข้อ “เปลี่ยนความรู้ สู่การเป็นผู้เชี่ยวชาญ เปิดประสบการณ์ในบ้านซีพีเอฟ” โดยมีนักศึกษารายชื่อดังนี้ นางสาวณัฐพร แช่มมั่นคง, นายพัชรพล แสงศรี และนายสิรภัทร ปราสาททอง ระหว่างวันที่ 23-25 มิถุนายน 2566 ณ ฟาร์มสุกรวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์

Add Comment

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@rmutsb.ac.th

Translate »