ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร “คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2″

นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร “คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 “ประเภทที่ 7 นักศึกษาสหกิจศึกษา และการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานที่มีโครงงาน/ผลการปฏิบัติงาน ด้านนวัตกรรมสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานดีเด่น ในการประกวดสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานดีเด่นเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษา และการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (เครือข่าย CWIE) ภาคกลางตอนบน ในหัวข้อเรื่อง “อุปกรณ์ช่วยถอดและปรับตั้งแผ่นคลัตช์”
โดยมี นายธีรภัทร ชื่นชู, นายปริญญา มีวีระสม, นางสาวอำพร ยิ่งยง และนายพริษฐ์ พรมดี ซึ่งมี อาจารย์เฉลิมขวัญ อริยะวงศ์ และ อาจารย์พิรุณ ชมศรี เป็นที่ปรึกษา
เมื่อวันอังคารที่ 4 เมษายน 2566 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

Add Comment

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@rmutsb.ac.th

Translate »