ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา

นักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ได้แก่ นายเฉลิมวุฒิ ทองธรรมชาติ
นางสาวสุชาดา ทารินสุ นางสาวโยชิตา เชยชูเดช นายนพรุจ สินเจริญ และนางสาววรรณวิศา ผดุงกาย
ที่ปรึกษาได้แก่ ดร.วชิรญา เหลียวตระกูล
ได้เข้าร่วมโครงการพัฒนา Microprenuers sandbox รองรับการสร้างผู้ประกอบการนวัตกรรม เมื่อวันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566
จัดโดยคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ โดยผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรางวัล คือ
ผลิตภัณฑ์โยเกิร์ตกล้วยน้ำว้าอัดเม็ด ทีมบานาน่า ว้าว ได้รางวัลที่ 4 โดยได้รับเกียรติบัตรและโล่ห์รางวัล

Add Comment

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@rmutsb.ac.th

Translate »